Kjells blogg

11. mar, 2018


 
 
Det er en kjent sak at de fleste mennesker som har ADHD, en eller flere ganger har fått et tilbud om utprøving av amfetamin-lignende preparater (Ritalin, Dexamin, Concerta), i neste omgang evnetuelt tilbud om en mer permanent bruk av slike preparater. Det betyr imidlertid ikke at ADHD er en sykdom. Det betyr bare at man har gjort erfaringer med at mange av de som har ADHD har nytte av dette, uten at man med sikkerhet kan si hvorfor denne effekten er til stede, noe som i seg selv ikke er noe spesielt, siden man også vet at det finnes sykdommer der gitte preparater har en effekt, selv om man ikke helt sikkert vet, eller kan forklare, hvorfor disse preparatene har denne effekten.

Det finnes ulike forklaringer på hva som er grunnen til denne effekten, forklaringer knyttet til transmittersubstanser i hjernen, registrert underaktivitet i bla frontallappen og problemer knyttet til dopamin i hjernen. Dette har da vært en av flere andre, (supplerende eller ekskluderende) forklaringer, på ADHD, så som genetisk disposisjon, fysisk miljø, psykososialt miljø, ulike sykdommer og somatiske tilstander, andre hjerneorganiske tilstander, og kulturelle særtrekk.
Vanlige motargumenter mot bruk av slike medisiner er (1) at man på prinsipielt grunnlag ikke skal gi slike stoffer til barn og ungdom, (2) at dette dreier seg om dop, (3) at det kan gi rusopplevelser, og (4) at bruk av dette over sikt kan føre til avhengighet av dette stoffet. Jeg vil her komme med noen motargumenter:

1. Om prinsipielt bruk:

Amfetamin, i likhet med f.eks. morfin, har vært brukt i medisinsk behandling av ulike årsaker. MISBRUK har dreid seg om å tilføre disse stoffene disse stoffene til mennesker som ikke trenger det, og da ofte i økende/store mengder. Det er ikke tilfelle her.
Det å bruke slike preparater når man har ADHD kan sammenlignes med en diabetiker som permanent trenger insulin utenfra. Det forklarer hvorfor enkelte med ADHD trenger slike preparater hele livet.
Det kan også sammenlignes med en person som har skadet seg slik at vedkommende over tid trenger en vanlig krykke, inntil vedkommende over tid greier seg bra (nok) uten krykke. Det siste forklarer hvorfor mange barn og ungdom ikke trenger slike preparater over lengre tid, men kanskje bare 1-3 år.

2. Om dop:

Men «dop» snakker man om et prestasjonsfremmende stoff, slik dette f.eks. er kjent fra idrettsmiljøet og kroppsbygging. Disse preparatene brukes imidlertid ikke her for å øke fysiske prestasjoner, men for å regulere en hjerne til, i større grad enn før, å fungere som hjernen til «folk flest», hva angår oppmerksomhet, impulsivitet og aktivitetsnivå. Praksis viser også at det er dette som faktisk finner sted når de responderer på disse preparatene.

3. Om rusopplevelser:

Som kjent gir tilførsel av kokain en «rask effekt». Og det er en vanlig oppfatning at siden Ritalin er et amfetamin-lignende preparat, så gir det også tilnærmelsesvis den samme rusopplevelsen på den menneskelige hjerne som kokain. Men fullt så enkelt er det ikke.
Dette er en uttalelse jeg har sakset fra «Doktor Online» i 2006, der kommunelege Ottar Grimstad, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, sier følgende:

Behandling av ADHD (MBD) – hvorfor det sjelden medfører rusmisbruk:

- Ritalin er et legemiddel som brukt i behandlingen av AD/HD eller MBD som det tidligere ble kalt. Medisinen er nært beslektet med amfetamin og kokain. Det er derfor strenge foreskrivningsregler, og bare et fåtall leger har lov til å skrive ut medisinen. Det er en alminnelig erfaring at Ritalin sjelden gir rusopplevelse og stoffavhengighet hos pasientene. I American Journal of Psychiatry 1. oktober 1998 er publisert en studie som kaster lys over dette spørsmålet. Ved hjelp av en undersøkelse som kalles PET (position emisson tomografi) kan man studere hvordan hjernekjemien endrer seg når man inntar Ritalin. Man benyttet metoden til å måle effekten på de tre transportsubstanser som kontrollerer hvordan signalstoffet dopamin blir tatt opp i hjernecellene. Det er nettopp dett dopamin transportsystemet kokain, amfetamin og Ritalin virker på. Ritalin blokkerer dette transportsystemet effektivt. Halvparten av systemet ble blokkert av vanlige Ritalindoser. Men det tar ca en time fra tabletten ble tatt inn til effekten på hjernecellene nådde høydepunktet, og ingen av pasientene rapporterte rusfølelse. For kokain var den tilsvarende tiden seks minutter, hvilket hyppig utløste rusfølelse. Det kan derfor se ut til at følelsen av rus er knyttet til hvor raskt effekten inntrer mer enn styrken på den.

4. Om avhengighet

Selv om det å ha ADHD i seg selv viser seg å være en risikofaktor for senere stoffmisbruk, så finnes det studier som indikerer at barn med ADHD som prøves ut på sentralstimulerende midler, har en mindre risiko for senere stoffmisbruk enn om de ikke blir prøvd ut på sentralstimulerende midler. Her er et eksempel på en slik studie, riktignok fra 1999 (sakset fra tidsskriftet «Stå På» til ADHD Norge).

«Massachusets General Hospital foretok en undersøkelse av forekomst av rusmisbruk hos en gruppe med 56 gutter med diagnosen ADHD som hadde blitt behandlet med sentralstimulerende midler over en periode på gjennomsnittlig 4 år, 19 gutter med samme diagnose som ikke hadde fått slik behandling og 137 gutter uten ADHD. Alle guttene var minst 15 år på det tidspunktet hvor de ble vurdert med hensyn til misbruk av alkohol, marihuana, hallusinogener, stimulanter eller kokain. Resultatene viste at 75 % av de umedisinerte guttene med ADHD hadde minst én diagnose knyttet til stoffmisbruk, sammenlignet med 25 % av de medisinerte guttene med ADHD og 18 % av guttene uten ADHD. Stoffmisbruk defineres i undersøkelsen som bruk av stoff som endrer stemningsleie eller atferd i en grad som medfører betydelige problemer i brukerens liv og begrenser seg derfor ikke bare til narkotika. Forskerne konkluderte med at medikamentell behandling av ADHD reduserte risikoen for å få en diagnose knyttet til stoffmisbruk med 84 %. I over 90 prosent av tilfellene bestod den medikamentelle behandlingen av sentralstimulerende midler.»
Se mer om denne undersøkelsen her

 
Her er også en rapport fra 2003 som indikerer at barn med ADHD som får, eller ikke får, medisiner, indikerer en bedre utvikling mht f.eks. faglig og sosial utvikling hvis de har blitt behandlet med slike preparater (Se artikkel her)

 
Men det finnes også senere meta-studier som kommer til andre resultater (Se artikkel her). Så det siste ordet er nok ikke sagt i denne saken.

I tillegg er min oppfatning denne:

For at man skal bli avhengig av narkotisk stoff, må en person vanligvis bruke dette over tid, og da så lenge at dette fører til en fysisk avhengighet, ved at sentralnervesystemet foretar endringer av sin egen bruk og/eller produksjon av egne biokjemiske stoffer, «takket være» det narkotiske stoffet som nå blir tilført utenfra. Dette innebærer en tilpasning som samtidig forutsetter videre regelmessig tilførsel, eventuelt også en habilitering med behov for gradvis økende (som en kontrast til barn og unge med ADHD, som bare trenger en dosejustering pga økende kroppsvekt). Som en konsekvens av dette vil personer som misbruker narkotiske stoffer oppleve abstinenser ved seponering. Når barn og ungdom med ADHD får tilført et amfetamin-preparat i form av Ritalin opererer man med døgndose på vanligvis 20-30 mg. Voksne som misbruker dette preparatet benytter seg gjerne av det tidobbelte (ca 250 mg, også kalt for «en kvarting»). Det som barn får av disse preparatene ligger altså langt under en misbrukerdose, og skaper derfor ikke slike endringer i hjernen, med etterfølgende avhengighet og abstinenser ved seponering, noe som man ser hos misbrukere.

 

26. feb, 2018

OL

Apropos OL:

Et vanvittig forventningspress.
Han leverer varene.
Han innfrir til de grader.
Vi knuser konkurrentene.
Vi fucker motstanderne.
Vi gjør rent bord.
Vi er i et eksklusivt selskap.
Vi herser med dem.
Vi ruler.
Alle jubler.
Alle gir seg ende over.
Utlendingene måper.
Det er helt vanvittig.
Det er helt sinnsykt.
Det er helt uvirkelig.
Det er helt ubeskrivelig.
Det er makeløst.
Det er helt rått.

Nei! Nei! Dette er helt sjukt!


Det er denne kulturen våre barn blir presentert for.
Sølv er også en flott medalje.


Say no more.

3. jan, 2018

En lege jeg kjenner som i mange år har jobbet med "bokstavbarn" fortalte meg en gang at det aldri har vært noen status for leger å jobbe med denne gruppen. En annen lege jeg kjenner godt, som selv er indremedisiner, og som har god kjennskap til sin fagforening, sier at det å jobbe som indremedisiner i Norge gir høy status for leger.

 
Har det å jobbe i PPT historisk sett vært mindre statuspreget enn det å jobbe klinisk for psykologer i Norge?  I alle fall var det min opplevelse mens jeg studerte psykologi på begynnelsen av 70-tallet, og den gang valgte å satse på rådgivningspsykologi. At det var liten interesse blant mine medstudenter for det å jobbe i PPT, kan kanskje også leses ut min gamle kurskatalog fra V-1975. Den gangen bare var det bare ett seminar på 2. avdeling ved Psykologisk Institutt som spesifikt var rettet mot PPT, nemlig «Seminar om psykologens rolle og funksjon i skolen», mens det var fem seminarer der «klinisk» eller «psykoterapi» var en del av en del av overskriften.  

Og da jeg ved noen anledninger senere deltok på debattmøter med andre psykologer i Norge, følte jeg meg som psykolog i PPT som en ensom svale, mens «alle de andre» var opptatt av psykologer som klinikere.


Er det slik at det er og alltid har vært et slikt klasseskille for psykologer i Norge? Psykolog Alexandra Marcović hevder i alle fall i TNPF (2017) i sin artikkel om «Psykologiens hemmelige tjeneste» (s. 1191) at: «Samtidig får man det inntrykk av at det er en lite prioritert og anerkjent psykologjobb, og at psykologer som søker seg til PPT, raskt søker seg vekk når de får jobb i helsevesenet», og at: «Noe av det som overrasket oss, var at PPT-feltet av mange ble sett på som en «startjobb», en rolle som er perifer i forhold til hva psykologer «skal» jobbe med, og en jobb som i liten grad får oppmerksomhet fra studiet».

Hvis alt dette stemmer, er da dette noe som NPF kan gjøre noe med? Fram til i dag har NPF sentralt aldri gått inn for å få til en sentral avtalefestet spesialistlønn for psykologspesialister som jobber i PPT.  Det har de fortsatt mulighet til å få gjort noe med. Og om TNPF hadde laget et eget temahefte om psykologens rolle i PPT, så hadde det i alle fall vært et sted å begynne.  

 

2. jan, 2018

 

Har sett mange episoder av "Sinnasnekker’n" og den tilsvarende svenske "Arga snickaren" på TV.

Man kan noen ganger bli forundret når disse personene som åpenbart har tatt seg vann over hodet ikke kan gjøre rede for hvorfor det gikk som det gikk. Svaret blir da alltid «jeg vet ikke». Senest i dag så jeg en far som i sin fortvilelse ikke kunne forstå hvordan han kunne montere en dør som gikk så lavt at den kolliderte med dørterskelen. Og han la ikke skjul på at han skammet seg over det han hadde gjort.

Men jeg kjenner meg igjen. Det med husbygging og oppussing har heller aldri vært min greie. Det kommer nok heller aldri til å bli det. Og skammen hos meg sitter da løst.

Hva kjennetegner alle vi som i fortvilelse har møtt veggen når det gjelder husbygging og oppussing? Selvsagt er ikke to av oss helt like. Men jeg tror likevel det er en del fellestrekk som ofte går igjen. Jeg har her prøvd å lage en liste over disse antatte fellestrekkene.

Man har et urealistisk forhold til selve prosjektet og sin egen kompetanse. «Det ser ikke så vanskelig ut» + «Dette greier jeg sikkert». Men år man har startet på prosessen tar det ikke lang tid før man forstår at det hele er mer komplisert enn det man trodde, man blir usikker på rekkefølgen av handlinger, er kanskje mindre kjent med verktøyet sitt enn det man trodde, man føler aldri tilfredsstillelse med det man har gjort, uforutsette hindringer kommer i veien, man innser at «tegninger i hodet» ikke holder som arbeidstegninger, og man aner etter hvert at prosjektet tar lenger tid enn det man i utgangspunktet regnet med.

Og når man ser tilbake på det man har, og ikke har, gjort, kommer skammen. Hvordan går det an å gjøre noe så idiotisk? Hvorfor forstod jeg det ikke hva jeg gjorde? Hvordan kommer andre til å reagere på dette? Og når man skal beskrive hva som egentlig skjedde blir man svar skyldig. «Jeg vet ikke». Og når man blir spurt om hvordan man tenkte, blir svaret det samme. «Jeg vet ikke».

Så kommer frelseren i form av "Sinnasnekker’n" eller "Arga snickaren". Ja, de kommer innledningsvis med kjeft, men de tilbyr raskt hjelp, og de sørger, ved bruk at oppmuntring, formidling av forståelse, konkret støtte, ev. også et lite spark i baken, for at vedkommende blir en del av prosjektet ved å la vedkommende løse en liten og overkommelig oppgave. Og prosjektet kommer i mål.

Hvor jeg vil hen med alt dette? Det jeg tenker på er at den forvirringen, arbeidsvegringen, fravær av arbeidsgleden, stagnasjonen og fobien som alle vi som strever med dette har, ser ut til å ha en del fellestrekk hos elever med såkalt «mattefobi» / «emosjonell vegring mot matematikk». Dette er selvsagt også en heterogen gruppe, men jeg tror disse elevene strever med noe av det samme som oss. Her er eksempler på noe av det som jeg tenker kan være parallelle trekk.

Eleven hadde kanskje før skolestart en viss interesse og glede knyttet til dette. Men på skolen fikk eleven aldri «grep» på faget, og fått noen grunnleggende forståelse for hva det hele egentlig dreide seg om og hvordan det hele egentlig hang sammen.

Eleven greier ikke i praksis å bruke det eleven har av verktøy dvs algoritmer. Når eleven får matteoppgaver oppleves oppgaven som vanskeligere enn det man regnet med, eleven gjør det hele på en klønete måte og eleven har ingen anelse om hvordan oppgaven skal løses, eller hvorfor et svar blir riktig når det blir riktig.

Eleven har ikke noe språk til å beskrive vanskene eller noen strategi til å finne ut av dem.

Elevens eneste fokus er å «finne svaret på oppgaver» og å bli «fortest mulig ferdig».

Matte er for eleven «bare» et fag man må igjennom, og har ingen ting med elevens hverdag å gjøre.

Eleven synes det hele er skamfullt og oppfatter deg selv som «dum».

Eleven bruker mye energi for å skjule for andre at man er en «matteidiot».

 

Heldigvis har jeg aldri opplevd meg som en «matteidiot». Når det gjelder husbygging og oppussing er nok situasjonen annerledes. Og jeg tror det hjelper meg å kunne møte alle disse "matteidiotene" med forståelse og respekt.

 

 

16. nov, 2017

 

Pedagogiske programmer kommer og går i den norske skolen. Det finnes etter min mening særlig ett pedagogisk program som det for tiden dessverre snakkes for lite om. Da tenker jeg på Involveringspedagogikken. Du kan lese en del om dette her.
Nylig gikk jeg gjennom noen gamle notater fra et kurs som Poul Nissen holdt for lærere i Norge i 1986. Da jeg kikket på disse notatene slo det meg: Det som Poul Nissen snakker om har stor relevans for å forstå blant annet problemet med mobbing i skolen, ikke minst hvorfor noen har behov for å mobbe. Min mening har her vært at det finnes to slags elever som mobber, de som gjør det av vanvare og ubetenksomhet og de som gjør det fordi de har behov for det. Og at både de som mobber og de som blir mobbet har et felles problem, nemlig et lavt selvbilde. Det kan du lese mer om her og her.

Den siste gruppen er særlig utfordrende, fordi vi vet at behov hos mennesker ikke uten videre forsvinner ved tilsnakk, avtaler og kontroll. Her mener jeg den humanistiske tradisjon i psykologien (Maslow, Glasser, osv) har mye å tilføre den norske skolen.

Det ble enda klarere for meg da jeg kom over en liste laget av Nissen (1985), der han fokuserer på hvordan elever kan bruke sin psykiske energi på ulike måter. Han skiller her mellom de som bruker denne energien til å dempe sin angst, og de som bruker den til å utvikle seg selv på. Dette er selvsagt en svært forenklet todeling av barn, men noen ganger er slike forenklinger viktig for å kunne bli oppmerksom på et poeng.
Et barn som bruker sin energi til å dempe sin angst, kan iflg. Nissen (1985, s. 1.5) sies å ha et problem med sin sikkerhetsidentitet, og kjennetegnes da av:

 • Ensomhet
 • Manglende innsikt i sosiale og «faglige» årsak/virkningsammenhenger
 • Handlinger på bakgrunn av negative følelser
 • Mange nederlagsopplevelser
 • Få handlingsmuligheter – ritualisert
 • Stereotype valg
 • Kaotisk verdensbilde
 • Usikker
 • Ubalanse i gi-og-ta forholdet

Som en kontrast sier han barn at som har en positiv identitet kjennetegnes av:

 • Evne til involvering
 • Innsikt i sosiale og «faglige» årsak/virkningsammenhenger
 • Handlinger på bakgrunn av selvstendig tenkning
 • Mange sosiale selvverdiopplevelser, gir ikke opp
 • Mange handlingsmuligheter
 • Evne til å foreta eksistensielle valg
 • Verdensbilde med lovmessigheter
 • Selvtillit
 • Balanse i gi-og-ta forholdet

 

Etter min mening finnes det mange elever i den norske skolen som enten strever med sin sikkerhetsidentitet eller som har en positiv identitet. Når jeg ser på disse to personlighetstypene mener jeg at den type elever som strever med sin sikkerhetsidentitet har et større behov for å mobbe andre elever og en større sårbarhet for selv å bli mobbet, enn de som har en positiv identitet.

Slike humanistiske perspektiver er minst like viktige i dagens skole, som den gangen Nissen skrev dette i 1985, og jeg er derfor positiv til pedagogiske programmer som retter seg mot skole og klassemiljø i den norske skolen som eksplisitt tar opp dette temaet med sikkerhetsidentitet og positiv identitet.

 

Referanser:

Glasser, W (1968). Schools Without Failure. Harper & Row, New York.

Maslow, A. (1968) Toward a Psychology of Being John Wiley & Sons, New Jersey.

Nissen, P. (1978): Involveringspædagogik. Gyldendal 1978. 5. oplag 1983. Svensk udgave 1978. Norsk udgave 1983.

Nissen, P. (1985). Involveringspædagogikkens grundbegreber model 1985. Notat.

Nissen, P. (1986). Grundkursus i invoveringspædagogik. Hotel IMI, Oslo 15. 16. februar, 1986.