Auditive prosesseringsvansker /APD

 

Auditiv prosesseringsvansker / Auditory Prosessing Disorder / APD

Auditiv prosessering er ikke noen lærevanske i vanlig forstand, men er en funksjonssvikt ved hørselssystemet som har et symptombilde som kan være lett å tolke som en form for lærevanske. Dessuten ser det ut til at dette fenomenet er lite kjent hos folk flest, på tross av at dette er et problem som kanskje finnes hos 2-10 % av befolkningen (og i snitt 1-2 elever i en klasse på 30 elever).
 Jeg vil derfor her gi litt informasjon om dette, men gjør oppmerksom på at dette er diagnose som ligger utenfor mitt fagfelt. Så har du, etter det jeg her skriver, mistanke om at du, eller andre du kjenner, kan ha APD, så er dette først og fremst en sak for fastleger, ØNH-spesialister, logopeder og Statped.

Noen korte spørsmål til deg (eller den det gjelder):  

  • Blir du mer sliten av å høre på sterke lyder enn folk flest?
  • Har du lett for å bli distrahert av bakgrunnslyder, f.eks. når du snakker med en person og andre i nærheten prater?
  • Har du problemer med å oppfatte rask og utydelig tale?
  • Har du problemer med å finne ut hvor lyder kommer fra?
  • Opplever du generelt at talespråkets lyder på en eller annen måte «sammenfiltres» med lyder i miljøet rundt deg?
  • Har hørselsundersøkelser ikke kunne påvise noen hørselsproblemer i vanlig forstand (dvs «vanlig» nedsatt hørsel)?
  • Er det vanskelig å finne «andre» forklaringer på dette problemet, for eksempel problemer med oppmerksomhetsregulering, tretthet eller andre somatiske tilstander?


Hvis dette er noe du kjenner igjen, så kan det være aktuelt at du drøfter dette med din fastlege.

Her er to artikler om APD.

https://www.sansetap.no/diagnoser-og-tilstander/diagnoser-horsel/apd/

https://statped.no/horsel/andre-vansker/auditive-prosesseringsvansker-apd/

Og her er en artikkel om APD hos barn.

https://norsklogopedlag.no/barn-med-apd/