Ungdom og seksualitet

(Publisert i Hurum Menighetsblad, 1982).

Hovedtankene i denne artikkelen er hentet fra en artikkel av Ronald L: Kotetskey som står referert i tidsskriftet ”Christianity Today” 13. mars 1981 s. 24-28 under tittelen: Growing Up Too Late, Too Soon – The Invention of Adolescence. 

Enkelte undersøkelser omkring ungdom og seksualvaner antyder at både seksuelt samvær og seksuell tilfredsstillelse før ekteskapet viser en stigende tendens. For eksempel viser sammenligninger av undersøkelser i USA fra 1953 (Kinsey) og i 1974 (Hunt) en vesentlig økning i seksuell selvtilfredsstillelse (blant for eksempel 13-åringer), og seksuelt samvær før ekteskapet for både menn og kvinner. Hva skyldes denne tendensen? Avhengig av om en har sett å en slik utvikling som negativ eller positiv, har det vært vanlig å henvise enten til ”større moralsk forfall blant ungdommen” eller ”ungdommen er blitt mer opplyst”. At vårt samfunn har et mer liberalt syn på seksualitet og graviditet utenom ekteskap, har også hatt sin betydning. I denne artikkelen tar jeg opp andre forhold som også kan forklare en slik utvikling.

Kulturforandringer

Før den industrielle revolusjon inntok vår vestlige kultur var det vanlig at barna fikk en naturlig opplæring i de voksnes arbeidsliv ved å arbeide sammen med sine foreldre fra de var ganske unge, med det resultat at de forholdsvis tidlig ble i stand til å arbeide på egen hånd. Da den industrielle revolusjon kom, ble etter hvert barnearbeid forbudt. Myndighetene begynte også å innføre lover som begrenset tenåringers frihet og selvstendighet mht. arbeide. Norsk skolelov i dag påbyr skolegang i 10 år, samtidig som arbeidsmiljøloven setter grenser for visse typer arbeid for ungdom under 17 og 16 år. Samtidig kreves det i dag mer tidkrevende forberedelser for å kunne arbeide. En rekke yrker forutsetter fullført yrkesskole (17-18 år), videregående skole (19 år) eller universitetsutdannelse (24-26 år). De fleste ungdommene vil i dag kvie seg for å gifte seg før de er blitt økonomisk selvstendige. Dette på tross av at de fysiologiske forutsetningene for seksualliv og forplantning er til stede.

Tidlige ekteskap

I det gamle Israel var ekteskap akseptabelt fra 12 år for jenter og fra 13 år for gutter. Den som ikke var gift som en 20-åring så det som et tegn på Guds vrede. I den Romerske kultur ble ugifte piker på 19 år sett på som ”gamle jomfruer”. Tendensen til å bli gift i tenårene finne en også i middelalderen, rennesansen og i England på 1700- og 1800-tallet (men også i en del ikke-vestlige kulturer i dag). Enkelte religiøse grupper oppmuntret også til tidlig ekteskap fordi det ble ansett som den beste måten å forhindre seksuelt samliv før ekteskapet. Dette står som en kontrast til det som er vanlig i vår vestlige kultur: Å vente med eventuelt ekteskap til en er blitt ”voksen”.

Vente med ekteskapet

I dag er det vanlig at piker kommer i puberteten ved 12-14-års-alderen. Tall fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, England og USA antyder at det fra ca. 1840 og fram til i dag har vært en senkning fra ca. 17 år til ca. 12-14 år m.h.t. puberteten for piker. Når det gjelder gutter må en begrense seg til å anta at noe tilsvarende også gjelder for dem. Bedre ernæring og helseforhold i vår kultur har vært vanlige forklaringer på dette fenomenet. Det har også vært spekulert i om innføringen av kunstig belysning har vært en faktor. Dette betyr at tidsavstanden fra pubertet til ekteskap tidligere ikke bare var mindre, men til dels også ”omvendt”, i det det var vanlig å gifte seg før puberteten. I dag derimot, må ungdom som har passert puberteten enda vente noen år før de har juridisk rett og økonomiske muligheter til å gå inn i ektestanden. Dermed oppstår det sentrale spørsmålet for dem: Skal jeg vente med seksuell omgang til jeg eventuelt gifter meg, eller ikke. En må også regne med at den personlighetsmessige og følelsesmessige modningen ikke automatisk framskyndes fordi om kjønnsmodningen er blitt det. På en måte kommer derfor mange ungdommer i utakt med seg selv fordi de har ”krefter” i seg som de på langt nær er modne nok til å takle. Problemet for de unge blir selvsagt ikke noe mindre av den grunn.

Konsekvenser

Noen konsekvenser dette får for de unge, deres foreldre og andre som har kontakt med ungdom i dag, er følgende:

I dag må ungdom i forholdsvis ung alder ta standpunkt til temaer som seksuell omgang, prevensjon, abort, spørsmål om ”faste” eller ”tilfeldige” forbindleser, etc. Det sosiale presset fra annen ungdom eller voksne kan være stort, og ungdommen må velge mellom forskjellige verdimessige standpunkter med ulike konsekvenser.

Det er ikke lett å ta stilling til slike emner hvis ungdommen ikke på forhånd har fått utviklet en viss evne til å ta selvstendige valg, og lære seg å ta konsekvensene av dem. Et valg er også vanskeligere å gjennomføre hvis ungdommen egentlig ikke er motivert for valget, men  gjør det fordi andre har pålagt eller presset fram valget.

En ungdom som velger å ”vente” til ekteskapet, må lære seg å leve med de frustrasjonerdet vil innebære, og kan trenge hjelp til å se det positive ved et slikt valg (for eksempel  at det kan utvikle karakteregenskaper som måtehold, utholdenhet og selvkontroll). En som ikke vil ”vente” må lære seg å forstå at seksuell omgang også får konsekvenser for et annet menneske. En eventuell risiko for kjønnsykdommer og graviditet må ungdommen veie opp imot tilfredsstillelsen ved samleie, presse fra andre, etc.

Men ungdom er forskjellig. Noen ser ikke å de tidligere nevnte emner som noe problem, mens andre er svært opptatt av dem. Noen har et allerede i utgangspunktet tatt klare standpunkter, andre er mer usikre, og velger å prøve seg frem.

Klarer vi å fange opp signaler fra ungdom som trenger hjelp i den situasjonen de står? Forstår vi ungdom som pga tidlig pubertet er kommet i utakt med seg selv og hjelpe dem gjennom en vanskelig fase i livet deres? Er den veiledning vi gir upersonlig og overfladisk? Stiller vi for høye moralske krav til dem? Greier vi å møte dem med den varme, forståelse og støtte de trenger?

 Tillegg i 2020

https://www.helsenett.no/178-sykdommer/barnesykdommer/barnesykdommer/16525-tidlig-pubertet.html

 Tillegg i 2021

https://www.nrk.no/livsstil/barn-kommer-stadig-tidligere-i-puberteten-1.14705163

Copyright © 2021 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete