Mattematikkvansker

Hvordan mattevansker, mer generelt, kan vise seg hos elever:

 1. Har en rotete og bare delvis forståelse av oppgaven
 2. Sier han/hun forstår, men vil ikke si noe mer om dette
 3. Har fokus på å «finne svaret», ikke å forstå oppgaven
 4. Vil ikke snakke om hvorfor han/hun løste oppgaven på akkurat den måten
 5. Snakker ikke med andre elever om dette faget, ut over å «finne svaret»
 6. Vil ikke snakke om sammenhenger mellom teoretisk og praktisk matematikk
 7. Har bare en tilsynelatende forståelse av matematikk i hverdagen (eks. Betaler med 100,- og beholder det som blir igjen)
 8. Vegrer seg for tekstoppgaver (dette kan også ha sammenheng med språkvansker)
 9. Hevder at matematikk bare er et fag han/hun «skal igjennom» for å få en karakter
 10. Hevder at han/hun ikke har, eller kommer til å få, nytte av dette faget
 11. Kopierer lekser, eller lar foreldrene gjøre leksene for seg
 12. Skylder på andre
 13. Utsetter
 14. Unngår matteprøver, holder seg eventuelt hjemme
 15. Redd for å at andre i klassen skal oppdage dette
 16. Avleder ved å lage uro i klassen når han/hun skal høres
 17. Redd for å bli vurdert av lærer
 18. Redd for å stille spørsmål
 19. Vegrer seg mot å få hjelp fra lærer
 20. Føler seg uhelbredelig dum
 21. Ønsker ikke å innrømme noe som helst av alt dette

  Problemområder, kartleggingsverktøy og mulige skoletiltak

Problemområde

Kartleggingsverktøy

Mulige skoletiltak

Matteangst

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer

Samtale om mulige årsaker. Fokusere på mestring, undring og glede

Psykososiale faktorer

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer. ASEBA

Kommer an på innholdet

Stress

Stressintervju

Kommer an på innholdet

Pedagogisk dyskalkuli

Intervju med faglærer

Råd til faglærer

Negative emosjoner

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer

Samtale om mulige årsaker. Fokusere på mestring, undring og glede

Lese/skrive-vansker

Intervju av elev, Språk 6-16, STAS, etc

Lese teksten for eleven Prioritere muntlig presentasjon Andre generelle L/S-tiltak

Perseptuelle problemer/geometri

Intervju av elev. Evnetest, Persepsjonstest

Prioritere muntlig presentasjon Samtale med eleven om geometriske relasjoner

Generelle lærevansker

Evnetest

Forenkling av fagstoff, redusert mengde

Non-verbale lærevansker

Evnetest. Sjekkliste

Fokusere på oversikt, struktur og forutsigbarhet. Snakke om hva faget egentlig dreier seg om. Hjelp med å finne riktig regneregel, generalisering og alternative løsningsstrategier.

Vil ikke vise hvordan oppgaver er løst, selv om den er løst riktig

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer

Individuell læringsstil? Finne andre måter å få avklart om eleven faktisk har forstått oppgaven

Språkvansker

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Evnetest, Språk 6-16, CELF-4

Stimulere eleven til å fortelle / snakke om det eleven faktisk forstår til voksne og medelever.

Misforståelser

Intervju av elev. Dynamisk testing med M-prøve

Avklare med eleven aktuelle misforståelser

Oppmerksomhetsvansker

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Diskutere sjekkliste for AD/HD.

Generelt: Tilretteleggelse og kompensering

Simultan prosessering

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Evnetest, CAS, K-ABC

Vente til eleven har oversikt over det eleven skal arbeide med

Sekvensiell prosessering

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer.Evnetest, CAS, K-ABC; TOL

Dele opp oppgaver i kortere sekvenser

Automatisering av gangetabellen

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer.

Ha lett tilgang til en visuell oversikt. Kalkulator

Regulering av kvalitet-tempo

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer.

Gjøre eleven bevisst egne valg, og konsekvensen av disse og sammen med eleven prøve ut alternative valg. Støttekommentarer i selve arbeidsprosessen

Prosesseringshastighet

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Evnetest

La eleven få arbeide i sitt tempo. Gi rom for lengre tid. Redusert lekse/arbeids-mengde. Pauser. Teknisk kompensering

Prosesseringskapasitet

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Setningsminne

Sikre at eleven har fått med seg informasjon (muntlig / visuelt) Dele opp informasjon i færre elementer. «Chunking»

Avhengighet av relevans

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer.

Ta utgangspunkt i det som er relevant for eleven Samtale med eleven om fagets relevans. Eks. Budsjett. Bli lurt ved kjøp. Tape/vinne i et spill.

Forståelse av begreper

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Evnetest, Språk 6-16, CELF-4

Begrepstrening (Bredtvet) Sikre at eleven forstår begreper som det «forutsettes» at «alle» kjenner til. Magne Nyborg?

Automatisering av algoritmer

Dynamisk testing med en M-prøve.

Repetisjon. Snakke om logikk i en algoritme- sekvens. «Flere veier til Rom»

Manglende helhetsforståelse

Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Evneprøve

Samtale med eleven

Overslagskalkyler

Intervju av elev

Snakke om begrepene som brukes for å beskrive tid, mengde, størrelse osv. og hva disse faktisk rommer. Øvelser.

Praktisk matematikk

Intervju av elev. Gi en teoretisk som skal «omsettes» til en praktisk oppgave, og omvendt

Utematematikk Gruppediskusjon om hvordan praktiske oppgaver kan løses praktisk, og omvendt

Sammenheng mellom operasjoner

Intervju av elev. Spørre om sammenhenger f.eks. mellom ulike brøk-uttrykk

Diskutere og illustrere sammenhenger

Strategisk tenkning

Tower Of London

Lage en strategisk plan sammen med eleven

 

Se gjerne også denne artikkelen som antyder at 5-8 % alle (amerikanske) elever kan ha kognitive vansker som gjør at de kan få for lite utbytte av den ordinære undervisningen.

 Se også denne om matematikk og lærevansker: 

 

Copyright © 2021 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete